Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi təşəbbüsübackend

1991-ci ilin 30 avqust tarixində ölkəmiz üçün dahabir əlamətdar hadisəninmüstəqilliyə gedən yoluntəməli qoyuldu. Məhz həmin tarixdə Ulu ÖndərHeydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilmişAzərbaycan Respublikası Ali SovetininBəyannaməsi oktyabrın 18-də qəbul ediləcəkKonstitusiya aktının özəyini təşkil etdi. Əslində, butarix həm bugünkü qüdrətli Azərbaycanıntəməlinin qoyulmasının ayaq səsləri idi. Hadisələrə nəzər salanda bir daha əmin oluruq ki, məhz müasir dövlətimizin inkişaf tarixi 1990-cı iliniyulundan başladı. Ümummilli Lider Heydər ƏliyevBakıya gəldi, daha sonra Naxçıvan MuxtarRespublikasına gedərək, orda həm AzərbaycanAli Sovetinin, həm Muxtar Respublikanın AliSovetinin deputatı seçildi. Xalqın iradəsi, UluÖndərin təşəbbüsü uzaqgörən siyasətininməntiqi davamı, müstəqilliyimizin özünüdərkinilk anonsu olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də üçrəngli bayrağımız Naxçıvan Ali Sovetitərəfindən qəbul edildi. Muxtar respublikanınrəmzi olaraq qəbul edilmiş üçrəngli bayrağımız 23 ay yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətininbayrağı olmaqla bərabər, həm müstəqilliyimizinilk rəmzi idi. Məhz 1991-ci ildə tarixin keşməkeşlidövründə xalqın tələbi ilə AzərbaycanRespublikası Ali Sovetinin növbədənkənar iclasıçağırıldı. Məhz bu iclas zamanı Ulu Öndər HeydərƏliyev çıxışında müstəqillik məsələsinətoxunaraq, 70 illik imperiyadan ayrılmağın vaxtınınçatdığını qeyd etdi. Məhz bu çıxışdan sonraAzərbaycanın müstəqilliyinin bərpası məsələsigündəmə gəldi müstəqilliklə bağlı real addımlaratılmağa başladı. Təsadüfi deyildir ki, məhz həmingünavqustun 30- da müstəqilliyin elan edilməsiilə bağlı qəbul olunmuş bəyannamə iləAzərbaycan öz tarixi müstəqilliyini bərpa edirdi. 1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilmişMüstəqillik haqqında Konstitusiya Aktındadeyilirdi: “Azərbaycan Respublikasının Ali SovetiAzərbaycan Milli Şurasının 1918- ci il mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsinə, AzərbaycanRespublikasının demokratik prinsiplərinin ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinibərpa etmək haqqındaAzərbaycan RespublikasıAli Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixliBəyannaməsini rəhbər tutaraq bu KonstitusiyaAktını qəbul edir müstəqil AzərbaycanRespublikasının dövlət quruluşunun, siyasi iqtisadi quruluşunun əsaslarını təsis edir”. Təəssüfki, 1991-1993-cü illərdə bir-birini əvəz edənMütəllibov AXC-Müsavat iqtidarı Müstəqillikhaqqında Konstitusiya Aktının norma prinsiplərinə sadiq olmadılar. Dövlətçiliyinmaraqlarından daha çox öz maraqlarını rəhbərtutan hakimiyyət nümayəndələrinin səriştəsizliyinəticəsində Ermənistan torpaqlarımızı işğaletməyə başladı. Siyasi səriştəsizlik, hakimiyyətuğrunda aparılan intriqalar əldə edilmişmüstəqilliyin itirilməsi ilə nəticələnə bilərdi. Məhzsiyasi ambisiyalarını dövlətdən, KonstitusiyaAktından, müstəqillikdən üstün tutan bəzi qüvvələrhakimiyyətdə qalmaq üçün bütün yollara əlatırdılar. Nəhayət ki, 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycan xalqının böyükoğlu Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi bununlada ölkəmizin parçalanmasının qarşısı alındı, inkişaf yoluna qədəm qoyuldu. 1995-ci ildəreferendum yolu ilə qəbul edilmiş AzərbaycanRespublikasının Konstitusiyasında da sözügedənBəyannamədə olan insan hüquq azadlıqlarınınqorunması, şəxsiyyətin toxunulmazlığı, mətbuatazadlığı digər vacib normalar öz əksini tapdı

Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 159 saylı tam ortaməktəbin tarix müəllimi

Həsənova Aytən Fazil qızı