Azərbaycan və Bolqarıstan  iki dost və stratejitərəfdaşdırbackend

Avropa bazarı,o cümlədən Bolqarıstan onun qonşuölkələrinin bazarları böyük maraq kəsb edirQarşılıqlımaraqlar üzərində qurulmuş strateji tərəfdaşlıq yeniimkanlar açır.Çünki enerji sahəsində başlanılan çoxciddi əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi var.

Bu gün Bolqarıstan Azərbaycan iki dost stratejitərəfdaş ölkələr kimi bir-biri ilə daha sıxəlaqədədirlər.Xalqlar arasındakı tarixi bağlar buəlaqələrin təməlində dayanan mühüm amillərdəndir

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin sentyabr ayının30-da Bolqarıstana etdiyi səfər Azərbaycan – Avropaİttifaqı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı baxımındanböyük əhəmiyyət kəsb edir. 2015-ci ildə BolqarıstanlaAzərbaycan arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıqhaqqında Birgə Bəyannaməəməkdaşlığın davamlılığını təmin edir. Bəyannaməəlaqələrimizi yüksək səviyyəyə qaldırıb təsbitedilmiş bütün məsələlər həyatda öz əksinitapmışdır.Eyni zamanda ölkələrimiz arasındaindiyədək nazirlər səviyyəsində çoxsaylı görüşlərkeçirilib.Bu gün artıq Azərbaycan qazı Bolqarıstanaixrac olunur hazırda bu ixracın həcminin artırılmasıməsələsi gündəmdədir.

İki ölkənin dövlət başçıları arasında keçirilmişgeniştərkibli görüşdən sonra Azərbaycan Prezidenticənab İlham Əliyev mətbuata bəyanatla etdiyiçıxışında qeyd etdi ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləribütün dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir, ancaqindiki şəraitdə bu əhəmiyyət daha da artmışdır. Məlumhadisələr, o cümlədən Rusiya-Ukrayna müharibəsiAvropa ölkələrinin alternativ enerji mənbələriaxtarışlarını daha da intensivləşdirib. Artıq Avropanındaha 3 ölkəsiRumıniya, Macarıstan SlovakiyaBolqarıstana müraciət edib ki, əlavə qaz həcmini almaq nəql etmək istəyirlərOna görə Azərbaycan əlindəngələni edir kiqaz hasilatını artıraraq öz tərəfdaşlarınıtəbii qazla təmin etsinPrezidentimiz İlhamƏliyevin dediyi kimi, Azərbaycan uzun illərdir etibarlıtərəfdaş kimi xam neftini dünya Avropa bazarlarınaixrac edir. İndi isə təbii qazı ixrac edən Azərbaycan busahədə etibarlı tərəfdaş kimi özünü göstərəcək.

Bolqarıstan Azərbaycanla birlikdə 1998-ci ildənAvrasiya nəqliyyat dəhlizi layihəsində iştirak edir. İki dövlət arasında həmçinin, regional təşkilat olanQara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində sıx münasibətlər mövcuddurBütün bu infrastrukturobyektləri bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan üzərindəntranzit yüklərin həcmi artsın.Cari ildə tranzit yüklərinhəcmi təqribən 50 faizə yaxın artıb. Gələcəkdə burəqəm daha da böyük olacaq. Ona görə Bolqarıstan Azərbaycan nəqliyyatçıları indidən bir araya gələrəkuzunmüddətli genişmiqyaslı gələcək əməkdaşlıqhaqqında fikir mübadiləsi aparacaqlar.İqtisadiyyat sərmayə sahələrində əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün çox böyük imkanlar mövcuddur.Bolqarıstanşirkətləri Azərbaycanda daha genişmiqyaslı işləringörülməsinə dəvət olunacaq. İşğaldan azad olunmuşərazilər əməkdaşlıq üçün yeni imkanlaryaradacaq.Bütün bunlarla bərabər,AzərbaycanlaBolqarıstan arasında indiyədək iqtisadi sahələri əhatəedən bir sıra önəmli sənədlər imzalanıb.

Simuzər Hüseynli,

Nəsimi rayon sakini