AZƏRBAYCANIN AVROPADA DAYAQLARINI MÖHKƏMLƏNDIRƏN SIYASƏT RƏĞBƏTLƏ QARŞILANIRbackend

AzərbaycanBolqarıstan əlaqələri hər iki ölkə üçünönəmli xarakter daşıyır. Dünya düzənində gedən qlobaldəyişikliklər dövründə belə münasibətlərin qurulması inkişaf etdirilməsi yüksək siyasi iradə tələb edir. Bumənada cənab Prezident İlham Əliyevin çevik düşünülmüş siyasəti dünyada ciddi maraq doğurur. Onun ard-arda səfərləri, Avropa ölkələrinin dövlət hökumət başçılarını qəbul etməsi, mühüm sənədlərəimza atması, etibarlı tərəfdaş imici ölkəmizə ciddisiyasi dividentlər gətirməkdə davam edir. Xüsusən 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanınbeynəlxalq aləmdə artan nüfuzu fonunda həyatakeçirilən təşəbbüslər diqqətlə izlənilir etirafedilir.Mayın 8-də ölkəmizdə səfərdə olan BolqarıstanRespublikasının Prezidenti Rumen Radevin gəlişi bu qəbiuldəndir.

Səfər zamanı bir sıra önəmli sənədlər imzalandıqdansonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhamƏliyev Bolqarıstan Respublikasının PrezidentiRumen Radev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

Cənab Prezident İlham Əliyevin Bəyanatından görünürki, ölkəmizin başçısı belə bir vaxtda stratejitərədaşlarımızın sayının çoxaldılmasına diqqət ayırır Şərqi Avropa ölkəsi olan Bolqarıstanla əlaqələrininkişafına da xüsusi önəm verir.

Bolqarıstan Avropanın strateji mövqeyə malik dövlətikimi Aİ-nin siyasətinin formalaşmasında da mühümrola malikdir. Bu dövlətlə əməkdaşlıq Azərbaycanüçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Qarşılıqlı hörmət etimad üzərində qurulmuş Azərbaycan-Bolqarıstanəlaqələri ötən müddət ərzində siyasi, iqtisadi, enerji, mədəni digər sahələrdə dinamik şəkildə inkişaf edib ölkələrimiz arasında səmərəli əməkdaşlıqformalaşıb.

Ölkəmizin başçısı qeyd etmişdir ki, Bolqarıstan-Azərbaycan əlaqələri geniş spektrə malikdir və görüşdə bir sıra məslələri müzakirə edilmişdir “Son vaxtlar ticarət dövriyyəsi bir neçə dəfə artmışdır. Bunun əsassəbəbi təbii ki, enerji sektorundakı əməkdaşlıqdır. Buəməkdaşlığın bugünkü səviyyəsi perspektivləri çox müsbətdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, təbiiqaz təchizatı sahəsində ildən-ilə Azərbaycan qazınınBolqarıstana ixracı artmaqdadır. Keçən il 1 milyard250 milyon kubmetr Azərbaycan qazı Bolqarıstanbazarına nəql edilmişdir.”

Cənab Prezident xüsusi olaraq bildirmişdir ki, Azərbaycan tərəfdaş ölkələrlə, o cümlədənBolqarıstanlayaşıl enerji kabelilayihəsi istiqamətdəçox fəal aparır. Bir neçə aydan sonra hazır olacaqtexniki-iqtisadi əsaslandırma işlərin başlanması üçüngözəl zəmin olacaq.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsitam başa çatdığını bildirən cənab İlham Əliyev qeydetmişdir ki, “bu layihə Orta Dəhlizin önəmli seqmentikimi təbii ki, mühüm rol oynayacaq. Həm Şərq-Qərbistiqaməti həm əks istiqamət üzrə daha böyükhəcmdə yüklərin daşınması bizim münasibətlərimizidaha da gücləndirəcək.”

Hər iki ölkə arasındakı əlaqələr bir sıra sahələri əhatəedir bu əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün böyükpotensial vardır. Bolqarıstanın potensialı Azərbaycanın inkişaf edən geostrateji əhəmiyyətiqlobal anlamda da pozitiv dəyişikliklərə səbəb olacaq. Qeyd edilən nüansların həyata keçirilməsi indikisəviyyəyə çatdırılması cənab prezident İlham Əliyevinuğurla həyata keçirdiyi xarici siyasətin tərkibhissəsidir. Bu siyasət Azərbaycanın Avropadadayaqlarını möhkəmlətməklə yanaşı, bir sırainfrastruktur sahələrinin, iqtisadiyyatın digəristiqamətlərinin inkişafı üçün zəmin yaradacaqdır.

Eltun Süleymanov,

Nəsimi RİH yanında İctimai Şuranın sədr müavini