Enerji təhlükəsizliyində ölkəmizin yeri vərolu mühüm əhəmiyyət daşıyırbackend

Hər il keçirilənCaspian Oil & Gasneft-qaz sahəsinin ənyüksək səviyyəli rəhbər mütəxəssislərini bir arayagətirir. Ötən ildən başlayaraq Xəzər Neft Qaz sərgisiBakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilir. “Caspian Oil & Gassərgisi neft, qaz energetika sahəsinin aparıcımütəxəssislərinin görüşdüyü memorandumların, habeləgələcək əməkdaşlığa dair saziş müqavilələrinimzalandığı meydançaya çevrildi. Sərgi konfransiştirakçıları arasında qlobal neft energetika sektorununaparıcı şirkətləri yer alır.

İyunun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhamƏliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsiçərçivəsində keçirilən 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz– “Caspian Oil&Gas 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika Yaşıl Enerji – “Caspian Powersərgilərinin rəsmi açılışmərasimində iştirak edib. Mərasimdə çıxış edən ölkəmizinbaşçısı otuz il bundan əvvəlki Azərbaycanla indikiAzərbaycanı müqayisə edərək qeyd edib ki, “Həmindövrdə adambaşına düşən məcburi köçkünlərin sayınagörə biz bəlkə dünyada birinci yerdə idik yabirincilərdən biri idik. Hər səkkiz nəfərdən biri məcburiköçkün idi. Bu, həqiqətən çətin dövr idi bizhumanitar fəlakətlə üzləşdik. İrəliyə getmək üçün yolyalnız investisiyaların cəlb edilməsindən ibarət idi, lakinAzərbaycan çox riskli ölkə hesab olunurdu.”

Bu cür çətinlikləri Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətəgəlməsi ilə arxada qoyan ölkəmiz 1993-cü ilin payızındanetibarən dönüş nöqtəsi əldə edərək inkişaf tərəqqi yoluilə addımlamağa başladı. O böyük şəxsiyyətin həyatakeçirdiyi siyasət nəticəsində enerji müqavilələrininimzalanması, konsorsiumların yaradılması, Bakı-Ceyhanneft kəmərinin çəkilməsi kimi nəhəng layihələrAzərbaycanın enerji böhranından çıxaraq enerji ixrac edənölkəyə çevrilməsinə səbəb oldu: “Bu, bizimiqtisadiyyatımıza sanki bir nəfəs verdi bizimiqtisadiyyatımızın necə inkişaf etməsinə nəzər salsanız, onun enerji siyasətimizlə koordinasiyasını görərsiniz. Sonra Azərbaycan özünü artıq etibarlı tərəfdaş kimi sübutetdi iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə əlbəttə ki, enerji sektoruna əlavə investisiyalar yatırıldı.

Ölkəmizin başçısı cənab İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, “4 iyun tarixi, sadəcə, iyirmi il bundan əvvəl neft və qazsərgisində “Şahdənizmüqaviləsinin imzalanması ilə yadda qalmayacaqdır. Bu gün, həmçinin qardaş BƏƏ-dənolanMasdarşirkəti tərəfindən inşa ediləcək üç günəş külək enerjisi elektrik stansiyalarının təməlqoymamərasiminin keçirilməsi ilə yadda qalacaq.”

Beləliklə , Azərbaycan onun beynəlxalq tərəfdaşlarıqazıntı yanacağından bərpaolunan enerji resurslarınatransformasiya edəcəyini diqqətə çatdıran cənab İlhamƏliyev bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın mühüm roloynadığını xüsusi vurğulamışdır.

Cənab Prezident indiki dünya düzənində hələ enerjitəhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyin əsasını təşkil etdiyinibildirərək bu sahədə Azərbaycanın Avropa üçün etibarlıtərəfdaş olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Avropanın qaztəchizatçısı kimi böyük bir rola malik olan ölkəmiz düzgünsiyasət nəticəsində özünün yerini çəkisini müəyyən edəbilmişdir. Hazırda kifayət qədər neft qaz resurslarınamalik olmağımıza baxmayaraq yaşıl enerji sahəsindəhəyata keçirilən layihələr onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyiqloballaşan dünyada iqlim dəyişikliklərinə ciddi münasibətbəsləyir COP29 kimi nəhəng tədbirə ev sahibliyi etmək buradan irəli gəlir.
Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi enerji siyasətinindüzgün anlaşılan əsasları vardır. Bu siyasət millitəhlükəsizliklə yanaşı, həm bəşəriyyəti narahat edənproblemlərin həllini özündə ehtiva edir. Ölkəmizin başçısıbunu öz çıxışında da qeyd etdi bildirdi ki, “bir-birimizigünahlandırmağı dayandırmalı, səylərimizi səfərbər etməli, iddialardan əl çəkməli diqqətimizi övladlarımız nəvələrimizin yaşamağa davam edəcəyi bu planetdəkihəyatla bağlı gündəliyimizə yönəltməliyik.

Eltun Süleymanov

Nəsimi RİH-nin yanında İctimai Şuranın sədr müavini