Tacikistanla münasibətlərin yüksələn xətləinkişafı yüksək qiymətləndirilirbackend

Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu vaxtadək olan müddət Azərbaycan tarixinəhərtərəfli sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Uluöndərin əsasını qoyduğu daxili xarici siyasət kursununuğurla davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan bugünküyüksəlişə inkişafa nail olub. Gənc dövlətin əsaslarınınmöhkəmliyi həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyiməhz Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, zəkası, siyasi iradəsi uzaqgörənliyi, ümumilikdə, rasionaldavranış modeli sayəsində mümkün olub.

Cənab İlham Əliyev Avropanın bir sıra inkişaf etmişölkələri ilə, Türk dünyasının bütün dövlətləri ilə MərkəziAsiyanın açar ölkəsi olan Tacikistanla münasibətlərinyüksək səviyyədə qurulmasına nail ola bilmişdir.

Mayın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhamƏliyevin Tacikistan Respublikasının Prezidenti EmoməliRəhmonun iştirakı ilə Azərbaycan-Tacikistan sənədlərininimzalanması da bu siyasətin tərkib hissəsi kimidəyərəndirilməlidir.

Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra hər iki dövlətbaşçısı mətbuata Bəyanatla çıxış ediblər. Qardaş ölkəolan Tacikistanla münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafınıyüksək qiymətləndirən Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti cənab İlham Əliyev deyib: “Biz indicəmünasibətlərimizin xarakterini, ruhunu, həmçininxalqlarımızın iradəsini əks etdirən Strateji TərəfdaşlıqBəyannaməsini imzaladıq. Bəyannamə qarşılıqlıfəaliyyətin demək olar bütün sahələrini əhatə edir. Busənəddə qarşılıqlı dəstək konkret nəticələrə diqqətifadə o lunub.”

Strateji Tərəfdaşlıq Bəyannaməsi ilə yanaşı, daha 13 sənədin, ümumilikdə 14 sənədin imzalandığını qeyd edənölkə başçısı bildirib ki, bu, münasibətlərimizin müqavilə-hüquq bazasını xeyli möhkəmləndirir. TacikistanPrezidentinin səfəri ərəfəsində biznes-forumun keçirildiyinibildirən cənab İlham Əliyev bildirib ki, forumun nəticələriqarşılıqlı ticarətin həcmini xeyli artırmağa imkan verəcək.”

Sənaye kooperasiyası ilə bağlı məsələlərin ətraflımüzakirə eddildiyini bildirən cənab İlham Əliyev əminolduğunu bildirib ki, Orta Dəhliz onun bir hissəsi olanTransxəzər Nəqliyyat Dəhlizi Tacikistandanyükgöndərənlər üçün daha cəlbedici olacaqdır: “ Azərbaycan öz ərazisində bütün iri nəqliyyat logistikalayihələrini praktiki olaraq başa çatdırıb bu gün müxtəlifistiqamətlərdəŞərqdən Qərbə əks istiqamətdə, Şimaldan Cənuba əks istiqamətdə böyük həcmdəyükləri qəbul etməyə hazırdır.”
Müsahibimiz son olaraq qeyd edib ki, “Ölkəmizin tutduğuinkişaf yolu milli mənafeyi ifadə etməklə yanaşı, bölgənininkişafına sabitliyinə xidmət edir. Buna görə Azərbaycanın iqtisadi, hərbi, mədəni digər sahələrdəhəyata keçirdiyi siyasət təkcə özünün deyil, əməkdaşlıqetdiyi qonşu regionlardakı ölkələrin inkişafına şəraityaradır. Bu isə, ilk növbədə, Azərbaycanın gücünü, qüdrətini göstərir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyikimi, ölkəmiz böyük regional amilə çevrilib.

Eltun Süleymanov,

Nəsimi RİH-nin yanında İctimai Şuranın sədrmüavini