Tariximizin şanlı və ibrətamiz səhifəsibackend

Azərbaycan xalqı özünün azadlığı müstəqilliyiuğrunda daim mübarizə aparmış, Azərbaycantarixinin əhəmiyyətli yaddaqalan dövrlərindənolan XX əsrin əvvəllərində, dünyanın siyasinizamının yenidən qurulduğu bir vaxtdaistiqlaliyyətini elan etmişdir.1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı özünün Şərqin ilkdemokratik, hüquqi, dünyəvi parlamentlirespublikasını yaratmışdır. Ulu Öndər HeydərƏliyev bu Respublikanın yaranmasını beləxarakterizə etmişdir: “Müsəlman Şərqində ilkdemokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycantorpağında yaranması xalqımızın o dövrdə o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda XX əsrinəvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları iləyaşaması ilə bağlıdır.

Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyə gedən yol heç rəvan olmamış, cümhuriyyət yaranmamışdanöncə xalqımızın taleyində dəhşətli faciələr başvermişdir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik bədnamBöyük Ermənistanideyasınıgerçəkləşdirməyə çalışan erməni millətçiləribolşevik silahlı dəstələri ilə birgə 1918-ci ilin mart-aprel aylarında azərbaycanlılara qarşı soyqırımıhəyata keçirmişlər.
Azərbaycanda mart soyqırımını törətməkləerməni-bolşevik qüvvələri daha böyük məqsədlərgüdür, Azərbaycan torpaqlarını işğal etməkistəyirdilər. Lakin 1918-ci ilin may ayındaAzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, millidövlətçiliyin bərpası, Azərbaycanın müstəqilliyiuğrunda mübarizənin başlanması düşmənlərin buplanlarını pozmuşdu.

23 aylıq fəaliyyəti dövründə beş dəfəformalaşdırılan Cümhuriyyət Hökumətinin qısa birmüddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızıntarixində böyük iz buraxmışdır. mummlilli liderHeydər Əliyev AXC-nin fəaliyyətini beləqiymətləndirirdi: “Əsrin əvvəlində – 1918-ci ildəAzərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə nail ola bildi, xalq cümhuriyyəti yarandı. Azərbaycanda Şərqaləmində ilk dəfə demokratik, hüquqi dövlətyarandı, xalq cümhuriyyəti qısa bir zamanda çoxişlər gördü. Ən mühümü odur ki, Azərbaycanınmüstəqilliyinin, dövlətçiliyinin əsaslarını qurdu, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin təsisatlarınıyaratdı.
Şərqin ilk parlamentli respublikası olanAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qanunyaradıcılığı işinə xüsusilə diqqət yetirilmiş, 7 dekabr 1918-ci ildə keçirilən ilk iclası iləParlament fəaliyyətə başlamış, Əlimərdan bəyTopçubaşov Parlamentin sədri seçilmişdir. Cəmi17 aylıq fəaliyyəti dövründə Azərbaycan XalqCümhuriyyəti Parlamentinin 145 iclası keçirilmiş, 230-a yaxın qanun qəbul olunmuşdu.”

Müstəqilliyimizin Heydər Əliyev dövrü həm ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, demokratik hüquqi dövlət quruculuğunun genişvüsət alması, suveren Azərbaycanın əsas qanunuolan Konstitusiyanın qəbul edilməsi, ölkəmizinhərtərəfli köklü islahatlar aparılmaqla daimiyüksəliş yoluna çıxması gələcək inkişafstrategiyasının müəyyən edilməsi ilə səciyyələnir.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi iləAzərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuprosesi, siyasi, iqtisadi sosial islahatlar uğurlahəyata keçirilir, ölkə iqtisadiyyatı dönmədəninkişaf etdirilir, əhalinin sosial müdafiəsiningücləndirilməsi üçün əsaslı tədbirlər görülür. Qazanılmış nailiyyətlər hər bir Azərbaycanvətəndaşında qürur hissi doğurur. Prezident İlhamƏliyevin səyləri nəticəsində xarici dövlətlərləhərtərəfli beynəlxalq münasibətlər inkişaf etdirilib, balanslaşdırılmış siyasət nəticəsində CənubiQafqazda sabitlik təmin olunub, AzərbaycanAvropanın əsas enerji təchizatçılarından birinəçevrilib.

Eltun Süleymanov , 

Nəsimi RİH-nin yanında İctimai Şuranın sədrmüavini