Yaşıl dünyabackend

Bu gün dünyanı narahat edən qlobalproblemlərdən biri iqlim dəyişmələridir.İqlimdəyişiklikləri onların canlı aləmə təsiri dünya birliyini getdikcə daha çox narahat etməkdədir. Ölkəmiz qlobal iqlim dəyişmələrinintəsirindən kənarda qalmamışdır. Kəndtəsərrüfatı, su resursları, enerji, meşə, turizm, səhiyyə sektoru sahilyanı zonaları Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinə həssasdır.

Buproblemə qarşı mübarizədə diqqətin artması, beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsiməqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 dekabr 2023-cü il tarixdə 2024-cü ilinYaşıl dünya naminəhəmrəylik ilielan edilməsi haqqında sərəncamimzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadiinkişafa dair beş milli prioritetlərindən biriTəmiz ətraf mühit yaşıl artım ölkəsikimimüəyyən edilmişdir. Həmin prioritetə uyğunolaraq ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası artırılması, suehtiyatlarından dayanıqlı enerji. mənbələrindən səmərəli istifadənin təminedilməsi istiqamətində işlər aparılır.Təmizləməqurğularının quraşdırılmasına, neft qazhasilatı idarələrinin istismar etdikləri mədənərazilərində neftlə çirklənmiş torpaqlarıntəmizlənməsinə yaşıllaşdırılmasına böyükhəcmdə vəsaitlər ayrılmış, ekoloji layihələrhəyata keçirilmişdir.Azərbaycan ətraf mühitinqorunmasına, iqlim dəyişmələrinin mənfitəzahürlərinin qarşısının alınmasına xüsusiönəm verir.Ölkəmizin 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərindənbirininTəmiz ətraf mühit yaşıl artım ölkəsikimi müəyyən edilməsi, işğaldan azad edilmişərazilərin Naxçıvan Muxtar Respublikasınınyaşıl enerjizonası elan olunması,bu sahədəaparılan məqsədyönlü, ardıcıl dövlət siyasətinindərin məzmunundan xəbər verir. Müstəqillikillərində ölkəmizdə ekoloji tarazlığın qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəəsaslı dönüş yaranmış, təbii ehtiyatların, o cümlədən faydalı qazıntıların, su, torpaq, havakimi insan həyatı üçün əvəzsiz təbii nemətlərin, meşə ehtiyatlarının, canlı aləmin mühafizəsihəmişə bu sahənin prioritet məsələləriolmuşdur..Əgər yaşıl dünya ilə bağlı düzgünaddımlar atsaq,gələcəyə dair ən vacib mirasolacaqdır.

Aişə Məmməd,

Azərbaycan Dillər Universiteti